Katalog
Palachova 1102/10, 500 06 Hradec Králové
Naše adresa:
Palachova 1102/10, 500 06 Hradec Králové
Pracovní doba
Hodiny obchodu:
  • Po - Pá - 06:00 - 20:00
  • Sobota - 07:00 - 20:00
  • Neděle - 08:00 - 20:00

Ochrana Osobních Údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů je Staff Solution Company s. r. o. sídlo: Kořenského 905/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 08686041, osobní údaje nebudou bez souhlasu zákazníka (popř. subjektů údajů) poskytovány jiným správcům.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

 

 

               Informace o činnostech zpracování osobních údajů

 

Cookies

1.1. V rámci internetových stránek systém využívá analytických a marketingových nástrojů třetích osob, které pomocí malých datových souborů, tzv. cookies vyhodnocují chování a úkony Uživatele na stránkách. Účelem užití těchto nástrojů je analýza užívání internetových stránek Uživatelem, což správce činí s cílem zvyšovat komfort Uživatele při užívání internetových stránek.

 

1.2. Technicky je provoz používaných nástrojů řešen prostřednictvím cookies, které přijímá zařízení Uživatele. Odmítnutí daného nástroje znamená odmítnutí cookie, které nástroj využívá.

 

1.3. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina internetových prohlížečů soubory cookie přijímá ve výchozím nastavení prohlížeče. Soubory cookie může Uživatel pomocí internetového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

 

1.4. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Správce spočívající v analytickém, resp. statistickém vyhodnocování provozu internetových stránek.

 

1.5. Doba zpracování cookie je po celou dobu, po které je cookie uložena v počítači Uživatele, až do jejího odstranění nebo do ukončení její platnosti.

 

1.6. Interními příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci Správce. Externími příjemci osobních údajů jsou externí poskytovatelé marketingových a analytických nástrojů, kteří jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů.

 

 

2.  Poptávkové, kontaktní formuláře

Zaškrtnutím zatržítka u formuláře: „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ Uživatel potvrzuje, že si je vědom, že dobrovolně dává souhlas se zpracováním osobních údajů a to:

§  v rozsahu všech informací, které do formuláře zadává (myšleno email, popřípadě: jméno, příjmení, telefon, atd.);

§  za účelem marketingových aktivit správce, včetně posílání obchodních sdělení, které se výhradně týkají služeb či výrobků správce;

§  po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne odeslání;

§  je si vědom toho, že souhlas s uchováváním, se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti je čistě dobrovolný, a že svůj souhlas může kdykoliv odvolat dle článku IV. těchto pravidel ochrany osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně;

 

Poučení subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

§  požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,

§  vznést námitku proti zpracování,

§  opravu osobních údajů,

§  vymazání osobních údajů,

§  omezení zpracování osobních údajů,

§  na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,

§  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

 

 

Podmínky zpracování osobních údajů

1.  Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím poskytovatele, v postavení zpracovatele osobních údajů.

2.  Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích

3.  Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro Uživatele jakékoli právní důsledky.

4.  Provozovatel nepředává osobní údaje Uživatelů do třetí země, mezinárodním organizacím.

 

Závěrečná ustanovení

1.  Pokračováním využívání internetových stránek vyjadřuje Subjekt údajů svůj svobodný, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že je srozuměn se zpracováním osobních údajů podle těchto pravidel ochrany osobních údajů a že byl o zpracování osobních údajů náležitě a řádně poučen a informován.

2.  Správce je oprávněn jednostranně měnit tato pravidla ochrany osobních údajů podle platné legislativy a subjekt údajů využíváním internetových stránek vyjadřuje souhlas s tímto oprávněním.

3.  Pravidla ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na internetových stránkách.

 

 

Definice pojmů

1.  Nařízení – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

2.  Osobní údaj – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, pokud lze tuto fyzickou osobu na základě daných údajů přímo či nepřímo identifikovat.

3.  Správce – Staff Solution Company s. r. o. sídlo: Kořenského 905/4, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 08686041 - správce osobních údajů, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

4.  Internetové stránky – stránky na adrese: www.stavebninystaff.cz/

5.  Subjekt údajů – fyzická osoba, kterou lze na základě osobních údajů přímo či nepřímo identifikovat.

6.  Uživatel – fyzická osoba, která užívání internetové stránky a která je subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení.

7.  Zpracovatel – společnost, která zpracovává osobní údaje pro správce.

8.  Provozovatel – v daném případě Správce.